Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Remont budynku przedszkola z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych

/pliki/polanow-zeao/File/ZalacznikiDoSIWZ.docx

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


 

Polanów: Remont budynku przedszkola z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych
Numer ogłoszenia: 26130 - 2016; data zamieszczenia: 05.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie , Gradowe Wzgórze 7, 76-010 Polanów, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3161761, faks 94 3161761.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zeao.polanow.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku przedszkola z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest remont budynku przedszkola z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych obejmujący wykonanie następujących robót: 1)Zakup, dostawa i osadzenie stolarki przeciwpożarowej EI30, klapy oddymiającej klatki schodowej i drzwi zewnętrznych wg załączonego przedmiaru i specyfikacji; 2)Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z montażem 3 hydrantów DN 25 oraz wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego; 3)Budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz remont schodów zewnętrznych do piwnicy; 4)Wyprowadzenie przewodów kominowych z poddasza ponad dach budynku; 5)Ocieplenie poddasza oraz naprawa i zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachu. 2.Dodatkowe uwagi do przedmiotu zamówienia: Wykonawca planując złożenie oferty musi wziąć pod uwagę specyfikę, miejsce wykonywanych prac, normalnie funkcjonujące przedszkole na około 150 dzieci (otwarte od poniedziałku do piątku do godziny 16.00). Niektóre prace uciążliwe dla funkcjonowania przedszkola można będzie wykonywać tylko popołudniami i w dni wolne od zajęć a szczegółowy harmonogram prac należy ustalić z Dyrektor Przedszkola Panią Elżbietą Sekułą). Elementem składowym przedmiotu zamówienia są także koszty związane ze zużyciem wody, energii elektrycznej, ubezpieczenia robót budowlanych, zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, odszkodowania za szkody powstałe podczas trwania robót, uporządkowanie budynku po wykonaniu prac budowlanych, przeszkolenia personelu. Dodatkowe ustalenia do umowy i rozliczeń finansowych: Wykonawcy biorący udział w przetargu określą w formularzu ofertowym wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w przedmiocie zamówienia opisanych niniejszą specyfikacją. Na etapie składania ofert nie będzie wymagane załączenie do oferty szczegółowego kosztorysu ofertowego, nie mniej po wyborze oferenta i podpisaniu umowy będzie wymagany szczegółowy kosztorys jako obowiązkowy załącznik do umowy. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym będą dokonane jednorazowo po zakończeniu, odebraniu całości robót bezusterkowo oraz przedstawieniu kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem ewentualnych robót zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych w cenach ryczałtowych kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.30-4, 45.00.00.00-7, 45.33.12.10-1, 45.45.30.00-7, 45.33.22.00-5, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.05.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5000,00 zł. słownie: pięć tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w specyfikacji.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał z należytą starannością co najmniej 2 roboty budowlane o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na kwotę co najmniej 100 000 zł każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w specyfikacji.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w specyfikacji.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie na kwotę nie mniejszą niż 100 000 tys. złotych brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 1. Zmiany ogólne: - zmiana adresu siedziby Zamawiającego (Wykonawcy), - zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego (Wykonawcy), - zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót, - poprawa oczywistych błędów pisarskich 2. Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy: - możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie terenu budowy, b) przekazanie dokumentów budowy. - możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie / wznowienie robót, ze względu na: a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze); b) przedłużenie procedury przetargowej; c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.); d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych i właścicielami nieruchomości; e) roboty dodatkowe; f) technologię wykonywania robót; g) zmiany stanu prawnego; h) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć; i) szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne; j) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót; k) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej; l) zmiany dokumentacji projektowej, dokonywanej na wniosek Zamawiającego / Wykonawcy - Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie: - Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT); b) z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na rezygnację z części robót; c) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zeao.polanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie, 76-010 Polanów, ul. Gradowe Wzgórze 7,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie, 76-010 Polanów, ul. Gradowe Wzgórze 7, pokój nr 142..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do SIWZ

Dokumentacja techniczna

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 05.02.2016.14.04.22_Ogloszenie.pdf 2016-02-05 14:04:22 311,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.02.2016.14.04.22_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-02-05 14:04:22 256,1KB 146 razy
Wynik postępowania
1 29.02.2016.12.12.52_10.Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.docx 2016-02-29 12:12:52 17,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Radziejewska 05-02-2016 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Radziejewska 05-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Teresa Radziejewska 29-02-2016 12:12