Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Regulamin - monitoring wizyjny

REGULAMIN
funkcjonowania monitoringu wizyjnego w ZEAO w Polanowie
1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie (ul. Gradowe Wzgórze 7, 76-010 Polanów), miejsca instalacji kamer systemu na terenie placówki, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach. 2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie. 3. Celami prowadzenia monitoringu wizyjnego są: a) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pracowników i klientów oraz osób przebywających na terenie obiektu, b) ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu, c) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych, d) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.), e) ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych, f) wyeliminowanie aktów wandalizmu, 4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w firmie jest a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) b) Art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe [Dz.U.2018.poz.996] 5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie to: a) budynek ZEAO b) teren wokół budynku 6. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 7. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Dźwięk nie jest nagrywany. 8. System monitoringu wizyjnego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie składa się z: a) kamer rejestrujących zdarzenia w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób; b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym; c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń. 9. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane. 10. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery. 11. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie, w pomieszczeniu dyrektora. Dostęp do zapisu i
obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie. 12. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich. 13. Okres przechowywania danych wynosi do 90 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy niż wskazany wyżej. 14. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków wyżej wymienionych organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny. 15. Organy zainteresowane zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania mogą zwrócić się pisemnie do Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie, w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora. 16. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: wejście do budynku, itp. oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu. 17. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu. 18. Na wniosek wyżej wymienionych organów, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi: a) numer porządkowy kopii; b) okres, którego dotyczy nagranie; c) źródło danych; d) data wykonania kopii; e) dane osoby, która sporządziła kopię. Kopia przechowywana jest w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu. 19. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek wyżej wymienionych organów. Rejestr zawiera następujące informacje: a) numer porządkowy kopii; b) okres, którego dotyczy nagranie; c) źródło danych, np.: kamera nr……; d) data wykonania kopii; e) dane osoby, która sporządziła kopię;
f) podpis osoby, która sporządziła kopię; g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii. 20. Kopia stworzona na pisemny wniosek zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu. 21. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie. 22. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej BIP bip.zeao.polanow.pl telefonicznie pod numerem: (94) 316-17-61 oraz osobiście w siedzibie placówki. 23. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie. 24. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie. Będą one rozpatrywane. 25. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż takie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kalinowski 08-04-2019 19:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Renata Czarkowska 09-02-2021 12:59