Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Statut ZEAO

UCHWAŁA NR IX/91/99 Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 czerwca 1999 r.

w sprawie : nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu

Oświaty w Polanowie.

Na podstawie art. 9 ust. l , art .1 , art . 18 ust . 2 pkt . 7 , art . 40 ust. 2 pkt . l ustawy z dnia 08 marca 1990 r . o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz . U . z 1996 r . Nr 13 póz . 74 , zm : Dz . U . z 1996 r. Nr 58 póz . 26 ,Nr 106 póz . 496, Nr 132 póz. 622 , Dz . U . z 1997 r . Nr 9 póz . 43 , Nr 106 póz . 679 , nr 107 póz . 686 , Nr 113 póz . 734 , nr 123 póz . 775 , Dz . U . z 1998 r . Nr 155 póz . 1014 , Nr 162 póz . 1126 ) oraz art . 5 ust . 9 ustawy z dnia 07 września 1991 r . o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U . z 1996 r . Nr 67 póz . 329 , zm . Dz . U . z 1996 r . Nr 106 póz . 496 , z 1997 r . Nr 28 póz . 153 , Nr 141 póz . 943 , z 1998 r . Nr 117 póz . 759 , Nr 162 póz . 1126 ), Rada Miejska uchwala, co następuje :

§1

Nadaje się Statut Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Oświaty w Polanowie w brzmieniu jak w załączniku Nr l do niniejszej uchwały .

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Polanowie

§3

Traci moc uchwała Nr XIX/151/95 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 08 grudnia 1995 r . w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Oświaty w Polanowie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy

Załącznik Nr l do uchwały Nr IX/91/99 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 czerwca 1999 roku.

STATUT

ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY
W POLANOWIE

Rozdział I Postanowienia ogólne i siedziba

§1

1.Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie, dalej zwany w skrócie Zespołem działa na podstawie uchwały Nr XVIII/13 7/95 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 05 grudnia 1995 r.

2. Do działalności Zespołu mają zastosowanie przepisy prawa zawarte w art. 5 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 28 póz. 329, zm. Dz.U. z 1996 r. Nr 106 póz. 496, Dz.U. z 1997 r.. Nr 28 póz. 153 i Nr 141 póz. 943, Dz.U. z 1998 r. Nr 117 póz. 759 i Nr 162 póz. 1126) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155 póz. 1014, zm. Dz.U. z 1999 r. Nr 38 póz. 360 i Nr 49 póz. 485 ).

3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć: publiczne szkoły podstawowe, gimnazjum, oddziały przedszkolne i przedszkole.

§2

Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Polanów i rozlicza się w dziale 801 z budżetem gminy.

§3

Siedzibą zespołu jest miasto Polanów.

Rozdział II Cele i zadania.

§4

Celem Zespołu jest:

l. Zapewnienie warunków do pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół.

a/ bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

b/ wykonywania remontów obiektów szkolnych,

c/ wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania i wychowania,

d/ zapewnienie szkołom obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej,

e/ organizowanie bezpłatnego transportu dzieci do szkół oraz opieki w czasie transportu z miejscowości odległych od siedziby szkoły powyżej :

- 3 km dzieci z klas przedszkolnych do klas IV,

- 4 km dzieci z klas V-VI i klas gimnazjalnych lub zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami komunikacyjnymi.

Rozdział III Finanse i majątek.

§5

Przychodami jednostki budżetowej są środki pochodzące z następujących działalności:

1.Wpływa z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówek

2. Wpływy za czynsze mieszkaniowe, ogrzewanie mieszkań, wynajem lokali i sprzętu.

§6

1.Wpływy, o których mowa w § 5 ust. l są przychodami specjalnymi, które przeznacza się na koszty prowadzenia stołówek.

2. Wpływy, o których mowa w § 5 ust. 2 w całości są odprowadzane do budżetu gminy.

§7

  • Zespół posiada rachunek bankowy, rachunek środków specjalnych oraz rachunek depozytowy.

2. Z rachunków bankowych Zespołu wypłat dokonuje się do wysokości środków zgromadzonych na tych rachunkach.

§8

  • Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan dochodów i wydatków.
  • Plan finansowy dla środków specjalnych pochodzących ze źródeł, o których mowa w § 5 sporządza się na okres, w którym środki te będą wydatkowane.

3. W Zespole w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych przychodów i rozchodów obowiązują podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

§9

l. Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii dyrektorów szkół opracuje roczny plan wydatków w rozbiciu na poszczególne szkoły.


2. Dyrektorzy szkół zgodnie z art. 39 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, są dysponentami tej części wydatków Zespołu, które w planie finansowym przewidziano na utrzymanie szkół przez nich zarządzanych.

Rozdział IV Organizacja pracy.

§10

1.Działalnością Zespołu kieruje dyrektor i reprezentuje Zespół na zewnątrz.

2.Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta i Gminy.

3.Głównego księgowego i pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor zespołu.

4. Szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania spraw ustala dyrektor Zespołu w strukturze organizacyjnej i regulaminie pracy, które podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Miasta i Gminy.

5. Gospodarką finansową Zespołu kieruje dyrektor przy pomocy głównego księgowego.

6. Zespół jest zakładem pracy w rozumieniu art. 3 kp, a dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu art. 4 kp.

§11

Zespół korzysta z bezpłatnej pomocy prawnej i porad budowlano-technicznych świadczonych przez służby prawne i budowlano-techniczne Urzędu Miasta i Gminy.

§12

1.W Zespole prowadzi się akta spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla urzędów terenowych organów administracji rządowej ustalonym w zarządzeniu Nr 12 ministra- Szefa Urzędu Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r.

2. Szczegółowe zasady ewidencji i podziału akt ustala instrukcja kancelaryjna Zespołu.

3. Zespół używa pieczęci podłużnej z napisem Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty 76-010 Polanów ul. Gradowe Wzgórze 7, identyfikator 330391143 NIP 669-11-08-104.

Rozdział V Postanowienia końcowe.

§13

Zespół może być zlikwidowany uchwałą Rady Miejskiej. Składniki majątkowe Zespołu zostaną przekazane jednostce organizacyjnej wskazanej uchwałą Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kalinowski 25-07-2006 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kalinowski 25-07-2006 15:32