Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Remont kotłowni olejowej przy Szkole Podstawowej w Bukowie

ZEAO 341-03/09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Remont kotłowni olejowej przy Szkole Podstawowej w Bukowie
   

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Polanowie,
ul. Gradowe Wzgórze 7, 76-010 Polanów.

 1. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
 2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zeao.polanow.pl

Wykonawca pobierający elektronicznie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o chęci uczestnictwa w przetargu. Powyższą informację, w której należy zawrzeć nazwę i adres firmy, można przesłać drogą pocztową, faxem lub mailem.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

       Przedmiotem zamówienia jest:
*  Remont kotłowni olejowej przy Szkole Podstawowej w Bukowie
*  Przedmiot zamówienia zawiera następujące elementy:
CPV -  45331000-6 - Roboty montażowe - kotły
CPV -  45332000-3 - Roboty montażowe - instalacje
CPV -  45310000-3  - Modernizacja instalacji elektrycznej
CPV -  45453000-7  - Roboty budowlane
CPV -  45320000-6  - Roboty izolacyjne
CPV -  45111000-1  - Roboty rozbiórkowe
Dokładny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w przedmiocie robót stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ.
5.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6.  Nie dopuszcza się możliwość składania oferty wariantowej.
7.  Termin wykonania wszystkich prac: 6 tygodni  od  daty podpisania  umowy.
8. Opis warunków postępowania oraz spis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych      warunków:
8.1.  O udzielenie zamówienia  mogą się ubiegać Wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 cytowanej ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) wykonawcy powinni wykazać się zrealizowaniem z okresu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej 2-ch podobnych remontów      o charakterze, wielkości i złożoności podobnej do charakteru  zamówienia;
b) złożą oświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i składkach wobec Urzędu Skarbowego               i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
c)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)  udzielą minimum 36 -miesięcznej gwarancji;
e)   wniosą wadium;

 1. spełniają warunki określone w SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów              i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

 1. Informacja na temat wadium:

Wadium  należy wnieść przed upływem terminu składania ofert to jest do 10.06. 2009r. do     godz. 10.00. Wadium wniesione  w pieniądzu należy  przelać na konto bankowe w BS Sławno Oddział Polanów Nr 23 9317 1038 3900 0459 2000 0008, z dopiskiem „wadium na zamówienie – remont kotłowni SP Bukowo”.  
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie – najniższa cena 100%

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty                   w Polanowie ul. Gradowe Wzgórze 7, w pokoju nr 142 do dnia 10.06. 2009 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.06. 2009 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 144.

 1. Termin związania z ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.

      12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym wyborze oferty najkorzystniejszej z zastosowanie   
aukcji elektronicznej – nie dotyczy.
15. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

  1. Dariusz Kalinowski, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 7, 76-010 Polanów,   tel. 094 3161 69.
  2. Jadwiga Helińska, Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 7, 76-010 Polanów,   tel. 094 3161 761.

             c)   Regina Pooch – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowie, 76-010 Bukowo 19 - tel.           094 3188297 – w sprawie oględzin miejsca wykonania zamówienia.
                                                                 Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w Polanowie
Dariusz Kalinowski
Polanów, dnia 19.05.2009 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2009-05-20 10:17:15 41,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-20 10:17:15 11KB 48 razy
2 formularz_ofertowy_zaA_._1.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-20 10:17:27 35KB 49 razy
3 kosztorys_ofertowy_zaA_.2.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-20 10:17:37 34,5KB 44 razy
4 przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-20 10:17:58 475,0KB 37 razy
5 zalacznik11.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-20 10:18:10 28KB 33 razy
6 zalacznik_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-20 10:18:21 26KB 53 razy
7 zalacznik_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-20 10:18:28 25,5KB 37 razy
8 zalacznik_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-20 10:18:44 34KB 37 razy
9 zalacznik_7.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-20 10:18:53 31KB 47 razy
10 zalacznik_8.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-20 10:19:03 10KB 45 razy
11 zalacznik_10.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-20 10:19:14 27,5KB 48 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc 2009-06-19 09:19:12 39,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kalinowski 20-05-2009 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kalinowski 19-06-2009 09:19