Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Dostawę oleju opalowego do kotłowni szkolnych na terenie Gminy Polanów


ZEAO.341-03/07

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY
W POLANOWIE

76-010 Polanów ul. Gradowe Wzgórze 7 tel./fax (094) 3161761, tel (094) 3161769

www.bip.zeao.polanow.pl oraz e-mail: zeao@polanow.pl

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2004 nr 19 poz.177 z późn. zm.) na:

 

Dostawę oleju opałowego w ilości 90 000 litrów do kotłowni szkolnych na terenie Gminy Polanów o właściwościach określonych wg Polskiej Normy PN-C-96024:2001 dla L-1

Kod CPV 23122100-9

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy można odebrać w siedzibie Zamawiającego, na podstawie pisemnego wniosku o wydanie SIWZ w godz. od 900 do 1400 pokój nr142, za zaliczeniem pocztowym lub na stronie internetowej: www.bip.zeao.polanow.pl.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniana tych warunków:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

  1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  2. wnieśli wadium

  3. posiadają 2 autocysterny z zalegalizowanym urządzeniem pomiarowym

  4. zatrudniają pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje

  5. spełniają warunki określone w SIWZ

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł.) należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie Nr 23 9317 1038 3900 0459 2000 0008 w BS Sławno O/Polanów.

5. Termin realizacji zamówienia - od 02.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

6. Kryterium oceny ofert jest: najniższa cena - 100%

7. Nie przewiduje się ofert częściowych i wariantowych

8.Nie przewiduje się umowy ramowej.

9. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

10. Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty w Polanowie ul. Gradowe Wzgórze 7, w pokoju nr 142 do dnia 12.12. 2007 r. do godz. 10:00.

11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12. 2007 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 144.

12. Termin, w którym wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p. Jadwiga Helińska tel. 094 3161761 - Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty w Polanowie ul. Gradowe Wzgórze 7.

 

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno

Administracyjnego Oświaty w Polanowie

Dariusz Kalinowski

 

 

 

1

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_olej.doc 2007-12-03 14:04:23 30KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_olej.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-12-03 14:04:23 11KB 86 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.doc 2007-12-18 15:36:29 26,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kalinowski 03-12-2007 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kalinowski 18-12-2007 15:36