Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Usługi transportowe na przewóz mlodzieży szkolnej z terenu Gminy Polanów


ZEAO.341- 02/07

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY W POLANOWIE

76-010 POLANÓW ul. Gradowe Wzgórze 7 tel./fax (094) 3161761

www.bip.zeao.polanow.pl oraz e-mail: zeao@polanow.pl

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) na:

„USŁUGI TRANSPORTOWE NA PRZEWÓZ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY POLANÓW - Kod CPV: CPV 60113000-3

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie ul. Gradowe Wzgórze 7, 76-010 Polanów pokój nr 142 w godz. od 800 do 1400 na podstawie pisemnego wniosku o wydanie SIWZ.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

  1. spełniają wymogi art. 22 i nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp),

  2. posiadają odpowiednie doświadczenie tj. wykonali co najmniej 3 usługi o podobnym charakterze,

  3. posiadają zatrudnionych co najmniej 10 kierowców z kategorią prawo jazdy co najmniej D.

  4. spełniają warunki określone w SIWZ.

Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie analizy i weryfikacji przedstawionych dokumentów zgodnie z ustawą Pzp.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

4. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości 10 000,00 PLN w jednej z form wskazanych w SIWZ.

5. Termin realizacji zamówienia:

  • rozpoczęcie świadczenia usług - 02.01.2008 r.

  • zakończenie świadczenia usług - 23.12.2010 r.

6. Kryterium oceny ofert jest: najniższa cena - 100%

7. Nie przewiduje się ofert częściowych i wariantowych

8.Nie przewiduje się umowy ramowej.

9. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

10. Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie ul. Gradowe Wzgórze 7, w pokoju nr 142 do dnia 29.11.2007 r. do godz. 10:00.

11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2007 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 144.

12. Termin, w którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2007-012962 z dnia 19.10.2007 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 200366-2007 z dnia 19.10.2007

14. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

p. Dariusz Kalinowski i p. Jadwiga Helińska tel/fax 094 3161761 - Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty w Polanowie, 76-010 Polanów ul. Gradowe Wzgórze 7.

15. Adres strony internetowej - www.bip.zeao.polanow.pl

Polanów, dnia 19.10.2007 r.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc 2007-10-22 10:09:34 30,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-przewozy_uczniow.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-10-22 10:09:34 190,5KB 86 razy
2 Przedmiot_zamowienia_zal_nr_1_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-10-22 10:09:45 278,5KB 356 razy
Wynik postępowania
1 wynik-usl_transportowe.doc 2007-12-13 14:38:59 23,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kalinowski 22-10-2007 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kalinowski 13-12-2007 14:38