Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY POLANÓW DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W 2016 r

ZEAO.271.03.2015

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY POLANÓW DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W 2016 r
Numer ogłoszenia: 336774 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie , Gradowe Wzgórze 7, 76-010 Polanów, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3161761, faks 94 3161761.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY POLANÓW DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W 2016 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Polanów do Szkół i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w 2016 r.tj. do: - Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie ul. Wyspiańskiego 4, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie ul. Rzeczna 5, - Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie ul. Połczyńska 71A, - Przedszkola Mały Książę w Koszalinie ul. Dywizji Drezdeńskiej 13. Usługa realizowana będzie we wszystkie dni funkcjonowania placówek od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich oraz dni ustawowo wolnych i dni wolnych od zajęć - przewidzianych w kalendarzu szkoły. Przewidywana liczba dzieci objętych dowozem w roku 2016               - 14 osób plus jedno miejsce na zapas.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Informacje dotyczące wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości - 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym                   c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami). 3.Wadium wpłacane w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: BS Sławno Oddział Polanów - nr: 23 9317 1038 3900 0459 2000 0008 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający stawia warunek posiadania licencji zezwalającej na wykonanie krajowego transportu drogowego osób pojazdami samochodowymi
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą się co najmniej 1 samochodem przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie -na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena – 98 %
 • 2 - Czas podstawienia autobusu zastępczego – 2%

IV.2.2)

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zeao.polanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty w Polanowie 76 - 010 Polanów, ul. Gradowe Wzgórze 7, pokój nr 142.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty w Polanowie 76 - 010 Polanów, ul. Gradowe Wzgórze 7, pokój nr 142.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.12.2015.11.04.57_OgA_oszenie.docx 2015-12-10 11:04:57 17,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.12.2015.11.04.57_specyfikacja-dowozy_niepeA_n_07.12..doc Po terminie otwarcia ofert 2015-12-10 11:04:57 87KB 44 razy
Wynik postępowania
1 20.07.2016.11.10.30_8._Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.docx 2016-07-20 11:10:30 15,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Radziejewska 10-12-2015 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Radziejewska 09-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Teresa Radziejewska 20-07-2016 11:10