Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Polanów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014


Polanów: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Polanów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 103153 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie , Gradowe Wzgórze 7, 76-010 Polanów, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3161761, faks 094 3161761.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zeao.polanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Polanów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Polanów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 tj. do Szkoły Podstawowej w Polanowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie ul. Rzeczna 5 oraz Przedszkola Mały Książę w Koszalinie ul. Dywizji Drezdeńskiej 13. Usługa realizowana będzie we wszystkie dni funkcjonowania placówek od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich oraz dni ustawowo wolnych i dni wolnych od zajęć przewidzianych w kalendarzu szkoły. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego i przekazanym Wykonawcy na 3 tygodnie przed planowanym odpracowaniem zajęć. Przewidywana liczba dzieci objętych dowozem w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 5 w tym 1 dziecko na wózku inwalidzkim. Zamawiający przyjmuje liczbę kilometrów na dowóz i odwiezienie uczniów - 100 km dziennie. Przewidywana łączna ilość kilometrów potrzebnych do realizacji całości zadania wynikająca z liczby dni zajęć szkolnych i długości poszczególnych tras wynosi 18 700 km..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający stawia warunek posiadania licencji zezwalającej na wykonanie krajowego transportu drogowego osób pojazdami samochodowymi

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą się co najmniej 1 samochodem przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zeao.polanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie, 76-010 Polanów ul. Gradowe Wzgórze 7, pokój 142.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie, 76-010 Polanów ul. Gradowe Wzgórze 7, pokój 142.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.06.2013.12.43.42_OgA_oszenie.docx 2013-06-07 12:43:42 17,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.06.2013.12.43.42_Specyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-06-07 12:43:42 13KB 169 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 07.06.2013.12.43.56_ZaA_A_czniki_do_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2013-06-07 12:43:56 29,6KB
Udzielenie zamówienia
1 27.06.2013.16.03.34_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.docx 2013-06-27 16:03:34 15,0KB
2 08.10.2013.14.41.22_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.docx 2013-10-08 14:41:22 15,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kalinowski 07-06-2013 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kalinowski 07-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kalinowski 08-10-2013 14:41