Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Dowóz i odwóz ucznia niepełnosprawnego wraz z opieką do Szkoły Podstawowej w Polanowie ul. Wolności 14


Polanów: Dowóz i odwóz ucznia niepełnosprawnego wraz z opieką do Szkoły Podstawowej w Polanowie ul. Wolności 14

Numer ogłoszenia: 51810 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie , Gradowe Wzgórze 7, 76-010 Polanów, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3161761, faks 94 3161761.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zeao.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz ucznia niepełnosprawnego wraz z opieką do Szkoły Podstawowej w Polanowie ul. Wolności 14.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu ucznia niepełnosprawnego wraz z opieką z miejscowości Rzeczyca Wielka do Szkoły Podstawowej w Polanowie ul. Wolności 14 w okresie od 1 marca 2013 r. do 28.06.2013 r.

2. Usługa będzie realizowana we wszystkie dni funkcjonowania placówki oświatowej tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerwy świątecznej oraz dni ustawowo wolnych i dni wolnych od zajęć - przewidzianych w kalendarzu szkoły. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz ucznia zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.

3. Zakres usługi będzie obejmował : - odbiór ucznia z domu pod wskazanym adresem - godziny odbioru ustala przewoźnik z rodzicami, - dowóz do Szkoły Podstawowej w Polanowie ul. Wolności 14, do godziny 8,00, - odbiór ucznia ze Szkoły Podstawowej w Polanowie od godziny 13,00 do godziny 14,00 - godziny odbioru ustala przewoźnik ze szkołą (na podstawie planu lekcji i zajęć ucznia), - dowóz do domu pod wskazanym adresem.

4. Przyjmuje się, że całość zamówienia realizowana będzie przez 74 dni (od marca do czerwca 2013).

5. Zamawiający przyjmuje liczbę kilometrów na dowóz i odwóz ucznia na około - 20 km dziennie.

6. Przewidywana łączna ilość kilometrów potrzebnych do realizacji całości zadania wynikających z liczby dni zajęć szkolnych i długości trasy wynosi 1480 km.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 74.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmiany oraz określa warunki zmian:

1) Zmiana miejscowości z której będzie dowożony uczeń

2) Ilość dni wykonywania przewozu określonej w rozdziale III SIWZ.

1.1 W przypadku zmiany miejscowości z której dowożony będzie uczeń, która wpłynie na wydłużenie bądź skrócenie trasy przewozu zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia przewoźnika o kwotę która będzie stanowić iloczyn stawki jednostkowej za kilometr przejazdu oraz długość wydłużonej bądź skróconej trasy.

1.2 W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości dni wykonywania przewozu również zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia przewoźnika która stanowić będzie iloczyn stawki jednostkowej za kilometr i ilości nieprzejechanych bądź przejechanych dodatkowo kilometrów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.zeao.polanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty w Polanowie, 76-010 Polanów, ul. Gradowe Wzgórze 7 , pokój 142.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert18.02.2013 r. godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie, 76-010 Polanów, ul. Gradowe Wzgórze 7 , pokój 142.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dyrektor Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego

Oświaty w Polanowie 

Dariusz Kalinowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.doc 2013-02-07 14:50:28 49,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-07 14:50:28 95KB 99 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ZaA_aczniki_do_SIWZ_od_1_do_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-02-07 14:50:40 69,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kalinowski 07-02-2013 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kalinowski 07-02-2013 14:50