Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Dostawa oleju opałowego w ilości 90 000 litrów do kotłowni szkolnych na terenie Gminy Polanów


ZEAO.341-07/06

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY
W POLANOWIE

76-010 POLANÓW ul. Gradowe Wzgórze 7 tel./fax (094) 3161761, tel (094) 3161769

www.bip.zeao.polanow.pl oraz e-mail: zeao@polanow.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości poniżej 60 000 euro

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 nr 19 poz.177 z późn. zm.) na:

Dostawę oleju opałowego w ilości 90 000 litrów do kotłowni szkolnych na terenie Gminy Polanów o właściwościach określonych wg Polskiej Normy PN-C-96024:2001 dla L-1

Kod CPV 23122100-9

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy można odebrać w siedzibie Zamawiającego, na podstawie pisemnego wniosku o wydanie SIWZ w godz. od 900 do 1400 pokój nr142, za zaliczeniem pocztowym lub na stronie internetowej: www.bip.zeao.polanow.pl.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniana tych warunków:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

  1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  2. wnieśli wadium

  3. posiadają 2 autocysterny z zalegalizowanym urządzeniem pomiarowym

  4. zatrudniają pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje

  5. spełniają warunki określone w SIWZ

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł.) należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie Nr 23 9317 1038 3900 0459 2000 0008 w BS Sławno O/Polanów.

5. Termin realizacji zamówienia - od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

6. Kryterium oceny ofert jest: najniższa cena - 100%

7. Nie przewiduje się ofert częściowych i wariantowych

8.Nie przewiduje się umowy ramowej.

9. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

10. Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty w Polanowie ul. Gradowe Wzgórze 7, w pokoju nr 142 do dnia 20.12. 2006 r. do godz. 10:00.

11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12. 2006 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 144.

12. Termin związania z ofertą - 30 dni od daty sesji otwarcia ofert.

13. Upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p. Jadwiga Helińska tel. 094 3161761 - Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty w Polanowie ul. Gradowe Wzgórze 7.

Polanów, 04.12.2006 r.

1

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.doc 2006-12-06 10:52:38 28KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-12-06 10:52:38 12KB 148 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kalinowski 06-12-2006 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2006 10:52