Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Zmiana statutu

 

UCHWAŁA NR XX IX/325/2002

Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 29 kwietnia 2002 roku

w sprawie : zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi
Ekonomiczno- Administracyjnemu Oświaty w Polanowie.

Na podstawie art. 9 ust. l, art. 18 ust . 2 pkt 9, lit. h, art. 40 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 08 marca 1990 r . o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U . z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm : Dz . U . z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ) oraz art. 5 ust . 9 ustawy z dnia 07 września 1991 r . o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U . z 1996 r . Nr 67 póz . 329 , zm . Dz . U . z 1996 r . Nr 106 poz . 496 , z 1997 r . Nr 28 póz . 153 , Nr 141 póz . 943 , z 1998 r . Nr 117 póz . 759 , Nr 162 póz . 1126 ), uchwala się co następuje :

§1.

W Uchwale Nr IX/91/99 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Oświaty w Polanowie w załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o szkole, placówce oświatowej, należy przez to rozumieć wszystkie publiczne szkoły i placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy Polanów”
 2. W § 4 w punkcie 1 po wyrazie „szkół”, dodaje się wyrazy „ i placówek oświatowych”
 3. W § 4 w punkcie 1, litera b, po wyrazie „szkolnych”, dodaje się wyrazy : „ i placówek oświatowych”
 4. W § 4 w punkcie 1, litera c, po wyrazie „ szkół” dodaje się wyrazy : „ i placówek oświatowych”
 5. W§ 4 w punkcie 1, litera d, po wyrazie „ szkół”, dodaje się wyrazy : „ i placówek oświatowych”
 6. W § 4 w punkcie 1, litera e otrzymuje brzmienie: „ Organizowanie bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej z miejscowości odległych od siedziby szkoły powyżej:
  - 3 km. W przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych
  - 4 km. W przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum”
 7. W § 10 w punkcie 2 wyrazy „ Miasta i Gminy” zastępuje się wyrazem : „ Miejski”
 8. W § 10 w punkcie 4 wyrazy „ Miasta i Gminy” zastępuje się wyrazem :
  „ Miejski”
 9. W § 12 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „W Zespole prowadzi się akta spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz.U. Nr 112, poz. 319)”
 10. W § 12 w punkcie 3 oznaczenie kodu zmienia się z „ 76-130” na „76-010”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kalinowski 25-07-2006 15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kalinowski 25-07-2006 15:34